top of page

Looking for the price of our service?

Click below for English

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Our Services and Rate/ Price

1

Thai into English

#ค่าบริการแปลหรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพนักแปลดังนี้
1) รายการเอกสาร /อัตราบริการแปลต่อหน้า /แปลไทยเป็นอังกฤษ*
1. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า หน้าละ £55
2. ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า ชุดละ £55 (รวมแปลด้านหน้าและด้านหลังใบสำคัญ)
3. สูติบัตร £55
4. มรณบัตร £55
5. ทะเบียนการรับรองบุตร/ ทะเบียนบุตรบุญธรรม/ ใบอำนาจปกครองบุตร
(ปค.14) £60
6. หนังสือรับรองการเกิด £55
7. หนังสือรับรองสภานภาพโสด £60
8. สัญญาต่าง ๆ £65-75
9. หนังสือเตือนพฤติกรรมที่ส่อเสียดการหมิ่นประมาทต่อคู่พิพาท £110 (2 ภาษา/ไทยและอังกฤษในหน้าเดียวกัน
10. ทะเบียนบ้าน £55

11. เอกสารด้านกฎหมาย การแพทย์ งานการศึกษา งานวิจัยและเอกสารที่มีศัพท์เฉพาะทางเทคนิค เริ่มต้นค่าบริการตั้งแต่ £70-90 ต่อหน้า
12. ร่างและเขียนประวัติทำงานพร้อมหนังสือแปะหน้า £160
13. หนังสือรับรองความพฤติกรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดละ £190
14. หนังสือมอบอำนาจ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) หน้าละ £80 หรือชุดละ £140 (มี 2 หน้า)
15. หนังสือมอบอำนาจเฉพาะการแปลเป็นภาษาอังกฤษ £70
16. หนังสือข้อตกลงการใช้นามสกุลร่วมหลังการสมรส (Agreement of Surname Use) กรอกข้อมูล 2 ภาษา และแปล 2 ภาษาสามารถนำไปยื่นต่อทนายความในสหราชอาณาจักร เพื่อขอให้ลงนามเป็นพยานในหนังสือข้อตกลงนี้สามารถใช้งานได้ผล รับรองทนายความลงนามเป็นพยานให้ได้ 100 %  £50
17. โฉนดที่ดิน £65-75
18. ร่างเอกสารภาษาไทยพร้อมแปล
- พินัยกรรม 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ หน้าละ £130
- พินัยกรรมเฉพาะแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ £70
19. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ชื่อสกุล) ชุดละ £50
20. ปริญญาบัตร/ ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร £50-55
21. ทรานสคริปต์ £60
22. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา £50
23. สเตทเมนท์ธนาคาร £65
24. หนังสือรับรองสภานภาพการสมรส £55
25. ใบรับรองแพทย์/จดหมายจากโรงพยาบาล/ หนังสือรับรองสุขภาพ £60

 

2

English into Thai

รายการเอกสาร /อัตราบริการแปลต่อหน้า /แปลอังกฤษเป็นไทย*
1. ทะเบียนสมรสที่ออกโดยสำนักทะเบียนในสหราชอาณาจักร £60
2. ทะเบียนหย่า £65
3. ตราประทับของ FCDO หรือตราประทับ Apostille £45
4. มรณบัตร £60
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อจาก Deed poll £70
6. หนังสือเดินทางบริติช หรือหนังสือเดินทางต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษ £55
7. โฉนดที่ดิน Title deed £70 ขึ้นไป
8. หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนนักศึกษา £50
9. สูติบัตรออกโดยทางการ U.K. £60
สำหรับเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการนี้ลูกค้าสามารถถ่ายรูปหรือแสกนเอกสารแล้วส่งภาพหรือไฟล์งานส่งมาในข้อความทางเฟสบุคหรืออีเมล Lmdtranslationservice@gmail.com เพื่อประเมินราคาได้ค่ะ
บริการเสริมงานแปล/ต่อหน้า*
-พิสูจน์อักษรและแก้ไขงานแปลหน้าละ £40
-พิสูจน์อักษรและแก้ไขงานแปลพร้อมออกหนังสือรับรองและตราประทับ £50
- ออกเอกสารคำแปลที่เคยแปลให้ใหม่สำหรับเอกสารแปลที่สูญหายพร้อมหนังสือรับรองคำแปลจากนักแปลวิชาชีพ £45
- หนังสือ/ใบประกาศนียบัตรรับรองคำแปลถูกต้อง:certificate of accuracy £25

 

3

Legalisation and Apostille/FCDO

บริการอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและขจัดปัญหาความยากลำบากในการเตรียมเอกสาร*

1. ให้คำปรึกษาและเตรียมเอกสารทุกขั้นตอนจนเสร็จการในการขอเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรสในสหราชอาณาจักร

- แพคเก็ตเหมาจ่ายบริการมาตรฐาน แล้วเสร็จภายใน 6-8 สัปดาห์ £570-610 (กรณีต้องแปลใบข้อตกลงให้ใช้นามสกุลเพิ่มด้วย)

- แพคเก็ตเหมาจ่ายบริการด่วน แล้วเสร็จภายใน 2-3  สัปดาห์ £850
2. แพคเก็ตเปรียบเทียบวุฒิโดย UK ENIC £220
3. แพคเก็ตเตรียมและแปลเอกสารทะเบียนหย่าในสหราชอาณาจักรเพื่อนำเอกสารไปใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลหรือแก้ไขในใบสถานะแห่งครอบครัว £290
4. แพคเก็ตแปลและเตรียมเอกสารมรณบัตรที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนในสหราชอาณาจักรเพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกรรมในประเทศไทย £290
5. ขอใบแทนสูติบัตร ทะเบียนสมรส มรณบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานทะเบียนราษฎรของสหราชอาณาจักรที่สูญหาย £80
6. บริการดำเนินส่งเอกสารเพื่อขอรับรองเอกสารหรือนิติกรณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ กระทรวงการต่างประเทศแห่งเครือจักรภพ (FCDO) หน่วยงานละ £100 สำหรับเอกสาร 1 ชุด หากมีเอกสารเพิ่มค่าบริการเพิ่มอีกฉบับละ £60-£80
7. จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจและส่งเพื่อรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย £130 สำหรับคนไทย
8. จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนส่งเพื่อรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทยสำหรับคนไทย £160
9. จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจและส่งเพื่อรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย £330 สำหรับชาวต่างชาติ หากต้องการใช้เอกสารสำเนาหนังสือเดินทางบริติชเพิ่มมีค่าบริการในการรับรองเอกสารจาก FCDO และแปลอีก £180
 

Rates

Professional Translation from £0.12/Word

or £45/page/

400 words

Interpreting

 

From £30-45 / hour for working hour 08.00-17.00

From £40-80/hour for weekend, bank holiday and after working hour  

Editing/proof

reading

 

from £40/page/ not over 400 words

Translation certificate/ certifying fee

 

£25 / a document

bottom of page